Nepal

Indexjämförelse – Nepal

BNP/Capita har under de senaste åren förbättrats märkvärt i Nepal. Landet låg år 2012 på 656, ett värde som ökat enormt om man jämför så sent som för 10 år sedan, då det 2004 låg på 294. Landets ekonomi visar en positiv utveckling, vilket går i linje med landets ökande välstånd på de flesta andra punkter efter inbördeskrigets slut samt formandet av en republik. Samtidigt är ekonomin i jämförelse med andra, mer etablerade länder, väldigt dålig. Jämför man med Sveriges BNP/Capita som 2012 låg 55 072, rankat elva i världen 2012(Nepal rankat 173) är det uselt.

Nepal BNpNepal bnp sverige
Bild 1: Nepals BNP/Capita mellan åren 1970 och 2012
Bild 2: Nepals BNP/Capita jämfört med Sveriges där Sverige är det gröna och Nepal det lila. 

Anledningarna till att Nepals ekonomi är i det förhållande den är i är många, men det som framför allt hindrat landets till att utvecklas är de politiska problem som landet lidit av, samt inbördeskriget. Eftersom Nepal har genomgått så många regeringsskiften har det varit svårt för landet att på utöka sin industri, men nu när landet mer och mer går mot en stabil regering har man kunnat göra framsteg. En intressant aspekt av de ovanstående diagram är även de svängar i utvecklingen som förekommer då och då, till exempel mellan 2011 och 2012. Skulle man se en liknande förändring i ett mer utvecklat land skulle man kunna tänka sig att der främst har med världsekonomin att göra, men efter som Nepal är så pass beroende av jordbruket är kan man inte se det så. Istället kan det vara så enkelt att landet det året hade dåliga skördar, och omsättningen blev på så sätt mindre. Jordbrukets betydelse minskar dock mer och mer och därför kan man dra slutsatsen att liknande förändringar kommer bli färre i framtiden.

I HDI, ett index som beräknar den mänskliga utvecklingen genom att mäta det genomsnittsliga resultatet av förväntad livslängd, utbildning och inkomst, beräknas värdet på en skala mellan 0-1 där 0 är sämst och 1 är bäst. År 2012 låg Nepal på plats 145 i världen med ett HDI på 0,54, jämfört med Sverige som samma år låg på plats 12 med 0,898.

Nepal hdiSweden hdi
Bilderna visar Nepals och Sveriges HDI mätt från år 1980 till 2013.

Här kan man se att Nepal har ökat i placeringar jämfört med sitt BNP/Capita, vilket tyder på att trots att landet är extremt fattigt är hälsoförhållandena på bättringsvägen. Andelen människor som lever i extrem fattigdom har minskat de senaste åren, till stor del tack vare att familjer får pengar från utlandsarbetande nepaleser. Beroendet av utlandsarbetande kan kopplas till statens oförmåga att ta hand om invånarna.

Tittar man på Nepals GDI(Gender development index) rankas landet 102:a bäst i världen medan Sverige hamnar på en sjätteplats. Tittar man på andra mätningar som jämställdhet i arbetslivet, inom statsstyrelse samt skevfördelning mellan könen i de båda länderna märks ett tydligt spår i ländernas könssegregation. Även här kan man dra kopplingar till underutvecklingen i Nepal som för med sig en ojämställdhet medan ett land som Sverige är till synes väldigt jämställt. Man kan då dra slutsatsen att jämställdhet är ett viktigt element för Nepal i dess väg mot förbättring.

Källor:

Globalis (2013) ”BNP per invånare”. Hämtat från: http://www.globalis.se/Laender/Nepal/(show)/indicators/(indicator)/182 (2014-10-6)

Landguiden (2014) ”Sociala förhållanden”. Hämtat från: https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Nepal/Sociala-Forhallanden (2014-10-16)

Landguiden (2014) ”Ekonomi”. Hämtat från: https://www.landguiden.se/Lander/Asien/Nepal/Ekonomi (2014-10-16)

Globalis (2013) ”Statistik för Nepal”. Hämtat från: http://www.globalis.se/Laender/Nepal/(show)/indicators/(country2)/326#sub-list-8 (2014-10-16)

Human Development Reports (2013) ”Gender-related development index”. Hämtat från: http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-related-development-index-gdi (2014-10-10)

Human Development Reports (2013) ”Human development indicators”. Hämtat från: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/NPL (2014-10-10)

Human Development Reports (2013) ”Human development indicators”. Hämtat från: http://hdr.undp.org/en/countries/profiles/SWE (2014-10-10)

Country Economy (2014) ”Country comparison Sweden vs Nepal”. Hämtat från: http://countryeconomy.com/countries/compare/sweden/nepal?sector=Human+Development+Index&sc=XE21#tbl (2014-10-10)

Annonser
Categories: Nepal | Etiketter: | Lämna en kommentar

Nepal – Historiskt arv

Dagens Nepal var bebott redan under yngre stenåldern, men området omnämns först i indiska skrifter årtusendet före Kristus. Kirantifolket var de som dominerade området runtomkring tiden då Buddha föddes i staden Lumbini 560 f Kr. Mellan år 400 och 750 e Kr var Licchavi-dynastin ledande, för att sedan ersättas av newarfolkets dynasti 879. Det var även under den här tiden som namnet Nepal uppträdde för första gången, som betyder ”början på en ny era”.

De närmast följande århundradena präglades av indiska erövringar och maktstridet mellan inhemska grupper. På 1100-talet växte Malladynastin fram och blev dominerande fram till 1700-talet. 1768 intogs huvudstaden Katmandu av Prithvi Narayan Shah, från staden Gurkha, som så småningom erövrade hela det område som idag är Nepal. Gurkhafolket, vars ursprung var från Indien, hade stort inflytande på både tron och språket i Nepal med hinduismen och indoeuropeiska språk. Prithvi Narayan Shahs dynasti försvagades vid mitten av 1840-talet, då Jung Bahadur utropade sig själv till premiärminister vilket ledde till att kungen tappade det mesta av sin makt. Jung Bahadur tog sig titeln ”rana” och gjorde platsen som premiärminister ärftlig.

Ranadynastin som sedan kom bidrog delvis till att landet klarade sig undan kolonisering, men gjorde även att landets utveckling stannade av, och Nepal höll sig i många områden på en medeltida nivå. Under början av 1900-talet växte en opposition fram som blev större och större. 1951 avskaffades Ranadynastin. Nepal var då under miserabla förhållanden. Ungefär 2 % av landets vuxna befolkning var läs- och skrivkunniga och medellivslängden var 35.  Industrin var i stort sett obefintlig.

Efter Ranadynastin hölls det första fria valet 1959 efter att landets politik under en tid främst bestått av kortlivade regeringar. Regeringen som trädde fram, Nepalesiska kongressen(NC), blev dock avsatt och NC:s ledning blev fängslad av den dåvarande kungen Mehandra. Efter år av att kungen ensamt erhållit makten trädde 1990 en opposition bestående av bland andra NC fram som krävde flerpartisystem. Efter att en grupp demonstranter skjutits ihjäl gav kungen vika och en ny demokratisk författning skapades.

1991 hölls det första fria valet på drygt 30 år, men regeringen som tillsattes varade bara i tre år. Efterföljande regering varade i ett år. Därefter följde flera kortvariga regeringar som alla präglades av korruption. Landet var nu svagt och den ekonomiska utvecklingen undermålig. 1996 inledde Maoisterna, Nepals kommunistparti, ett väpnat uppror. Genom det allmänna missnöjet med det politiska systemet spred sig upproret snabbt och inbördeskriget som sedan varade i 10 år hade inletts.

År 2006 tog inbördeskriget slut, och den nepalesiska regeringen förhandlade tillsammans med den maoistiska gerillan fram ett fredsavtal, vilket i stort sett har respekterats sedan dess. Efter en lång period av monarki blev Nepal republik 2008.

Det är tydligt i texten att de många regimer och dynastier som Nepal haft på många sätt har skadat landet. Att Nepal fortfarande förlitar sig så pass mycket på jordbrukssamhället är ett påtagligt exempel på hur långt bak i utvecklingen landet har varit och fortfarande är. Även om landet nu är en republik är det långt ifrån en välfungerande sådan. Mycket av dagens politik präglas fortfarande av de grupper som har haft inflytande under historien, något som skapar problem för landet att gå framåt. Man kan alltså dra slutsatsen att Nepal måste ena landet och handskas med de frågor som har präglat landets historia det senaste århundradet för att kunna bli en politiskt stabil stat.

Källor: 

Globalis (2013) ”Nepal”. Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Nepal (2014-09-26)

Landguiden (2014) ”Äldre historia”. Hämtat från http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Nepal/Aldre-Historia (2014-10-07)

Landguiden (2014) ”Modern historia”. Hämtat från http://www.landguiden.se/Lander/Asien/Nepal/Modern-Historia (2014-10-07

Regeringen (2014) ”Nepal”. Hämtat från http://www.regeringen.se/sb/d/2520/a/13981 (2014-10-03)

Categories: Nepal | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsa i Nepal

De sociala och hälsorelaterade förhållanden som präglar majoriteten av Nepals befolkning är idag mycket dåliga, samtidigt som de varje år blir bättre och bättre. Den beräknande medellivslängden i landet var 2011 rankat som nummer 159 av 219 i världen, med 66,16 år. Nepal har alltså en ung befolkning i jämförelse med till exempel Sverige, som har en högre medellivslängd och en mer utspridd befolkning när det gäller ålder. Ett enkelt sätt att se ett lands sociala förhållanden brukar vara att titta på en befolkningspyramid som visar landets populationsspridning. Man kan i Nepals fall se att en majoritet av befolkningen är under eller runtomkring 30-35 år, vilket antyder att det är ett fattigt land med en hälsa som är i relativt dåligt skick. Jämför man befolkningens åldersutspridning som vi gjort nedan är de framsteg som Nepal tagit och fortsätter ta väldigt påtagliga.

         apofjwefoij 2014          2034 afiosdjfsdio

Spädbarnsdödligheten låg 2011 på 39 barn per 1000 levande födda, vilket är väldigt högt om man jämför med till exempel Sverige som samma år låg på 2 barn per levande 1000 födda. Ändå är det en markant minskning om man tittar bakåt i historien då det 1990 låg på 94.

Ett problem för Nepal är undernäring. Små barn som är under normalvikt låg 2011 på 28,8 % och små barn som är grovt undernärda låg samma år på 7,7 %. Detta är trots allt en minskning från tidigare år och statisktiken ser som den mesta andra från Nepal ut att förbättras ytterligare i framtiden.

Ett stort problem för Nepal är utspridningen av HIV/Aids, som under många år har plågat landet. Tittar man på statisktiken för beräknat antal dödsfall per år som är relaterat till AIDS kan man se en markant ökning under 90-talet och sedan en fortsatt ökning fram till 2009, för att sedan stadigt gå neråt. Anledningen till att dödstalet är så lågt i början av 90-talet är antagligen på grund av okunskapen om sjukdomen ledde till att många led av den utan att få en diagnos (det första fallet av HIV/AIDS blev diagnostiserat 1988). En stor ökning av sjukdomen runt 1996-1998 tros även ha skett på grund av inbördeskriget som började under den tiden. HIV/AIDS i Nepal sprids framför allt genom sexuellt umgänge, som står för mer än 4 av 5 HIV-infektioner.

aids död   Utbredning
Bild 1: Diagrammet visar antalet dödstal orsakade av HIV/AIDS från 1990 till 2011.
Bild 2: Utbredningen av HIV/AIDS mellan åldrarna 15-49 från 1990 till 2011. Den synliga minskningen har fortsatt även åren efter 2011. 

 Utbredningen av HIV har hållit sig vid 0,2-0,3 % de senaste åren, och låg 2013 på 0,23 i åldern 15-49. Detta är stora framsteg, då den från 2003-2006 låg runt 0,5. Jämför man antalet nya infektioner årligen har det gått från att 8039 år 2005 till 1408 år 2013. Anledningen till en så pass stor förbättring är framför allt statens ambitioner till att motverka epidemin. HIV/AIDS har blivit en prioritering i utvecklingen av landets hälsa och sociala förhållanden, där man främst har fokuserat på prevention, upplysning, kvalitet av diagnostiserande och behandling samt hållbar finansiering.

Även om hälsan i Nepal tar stora steg framåt finns det fortfarande många problem. Landet har i stor utsträckning svårt att distributera ut resurser och politiska krafter utanför huvudstaden. 2011 lades endast 5,44 % av Nepals GDP, vilket rankar landet på plats 121 i världen.  Landet kan på många sätt ses som feodalt i stor utsträckning, samtidigt som stora steg för att förbättra landets skick görs.

Globalis (2013) ”Nepal”. Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Nepal/(show)/indicators/(indicator)/120 (2014-09-19)

Globalis (2013) ”AIDS-relaterade dödsfall”. Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Nepal/(show)/indicators/(indicator)/506  (2014-09-19)

Globalis (2013) ”Utbredning av HIV/AIDS” Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Nepal/(show)/indicators/(indicator)/584 (2014-09-19)

Nationmaster (2013) ”Hunger and malnutrition” hämtat från http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Nepal/Health/Hunger-and-malnutrition (2014-09-23)

Nationmaster (2011) ”Health expenditure” hämtat från http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Health/Health-expenditure%2C-total/%25-of-GDP#2011 (2014-09-23)

UNAIDS (2013) ”Country Progress” hämtat från http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2014countries/NPL_narrative_report_2014.pdf (2014-09-23)

Categories: Nepal | Etiketter: | Lämna en kommentar

Presentation av Nepal

Demokratiska förbundskrepubliken Nepal, även känt som Nepal, är en republik belägen vid Himalayas sydsluttning. Nepal har en befolkning på 26,5 miljoner invånare och en area på 147 181 kvadratkilometer. Man talar en bred variation av språk, där det officiella språket är Nepali. Nepal är inom religiösa åskådningar relativt homogent, där 80,6 % av befolkningen är hinduister, samt 10,7 % muslimer.

nepalflagimage1       Nepal-map-blank

Categories: Nepal | Etiketter: | Lämna en kommentar

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.