Tanzania

Index Tanzania

HDI:t för Tanzania är 0,488 år 2013. HDI är en mätning för mänsklig utveckling, där ingår tre områden, nämligen förväntad livslängd, utbildning och inkomst. Skalan beräknas ifrån att 1 är det bästa som man kan ha, vi kan då dra en slutsats om att Tanzanias HDI är ganska lågt. Sveriges HDI 2013 var 0,898. Den mänskliga utvecklingen i Tanzania är avsevärt sämre än i Sverige. Det finns flera faktorer som påverkar detta resultatet.

GDI står för hur den mänskliga utvecklingen är fördelad mellan män och kvinnor i ett land, även hur framstegen och tillbakagången i utvecklingen bland män och kvinnor ser ut. I Tanzania år 2012 var det 123 per tusen invånare i åldern 15-19 år som födde barn. I Sverige 2012 var det 7 stycken per tusen invånare i åldern 15-19 år som födde barn. Genom att studera och jämföra denna statistik och dessa siffror kan vi dra slutsatsen att det är väldigt många barn som föds av mödrar i åldern 15-19 år och detta förklarar också delar av GDI:t för att kvinnor går endast i skolan i 9 år och män i 9,3 år, detta skulle kunna bero på att kvinnor tidigt börjar ta hand om barnen samt att männen i tidig ålder börjar arbeta för att få en så bra ekonomisk finansiering som möjligt. Kvinnor i Sverige beräknas gå i skolan i 16,6 år och män 15,1 år, detta kan vara ett faktum varför Sverige ligger på sjätte plats i statistiken medan Tanzania ligger på 100:e plats.

BNP innebär summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. Undantaget de varor som förbrukas under produktionen. I detta fall så är BNP är angivet i PPP-dollar (Purchasing Power Parities). När BNP mäts i detta system i ett land så tar det hänsyn till prisnivån/köpkraften i varje enskilt land. Tanzanias PPP (per capita) år 2004 hade värdet 942. År 2011 så hade Tanzanias PPP (per capita) värdet 1515, jämförelsevis på dessa två olika värden kan vi dra en datering av att det har skett en ganska stor ökning. Sverige hade år 2011 ett PPP (per capita) på 40394, vilket är en stor skillnad mot Tanzania. Sveriges produktion av varor och tjänster är är mycket större än Tanzanias, då är frågan, vad beror det på?  En av de olika orsakerna skulle kunna vara att Tanzania hade är 1961 en svår ekonomisk nedgång. De fick en hög inflation, dålig export och låg reell tillväxt blev en av konsekvenserna för att priserna inte kunde följa prismekanismerna. Även produktionen från jordbruket minskade. För att ta sig upp från en ekonomisk kris som denna krävs väldigt mycket arbete och då måste man också ha en god ekonomisk finansiering vilket Tanzania inte hade i detta skede. Det som tillviss del har förbättrat det ekonomiska läget i Tanzania är strukturförändringarna. Jordbruket är Tanzanias viktigaste sektor.  Svår torka i Tanzania år 1970 ledde även det till sämre ekonomi, under denna period sjönk även världsmarknadspriset på kaffe, bönderna kunde då inte ha samma effektiva utveckling som tidigare. Eftersom kaffe är ett av landets viktigaste exporter så har kaffeodlingen såklart stor betydelse. Om priset på kaffe går upp pga. frostskada på odlingen så kan det ju vara positivt om Tanzania inte är det utsatta landet, dessa olika faktorer har stor inverkan på ekonomin. Detta är troligtvis en av de stora andledningarna till att Tanzania är ett utvecklingsland.

Källhistorik:

http://www.globalis.se/Laender/Tanzania/(show)/indicators/(indicator)/16299 (2012)

http://sv.wikipedia.org/wiki/Tanzania (2014)

http://data.un.org/Data.aspx?d=PopDiv&f=variableID%3a54 (2012)

Annonser
Categories: Tanzania | Etiketter: | Lämna en kommentar

Historiskt arv i Tanzania

På 700 talet e kr så började den islamska kulturen i Tanzania spridas, även språket Swahili spreds under denna period. Européer deltog till en början i slavhandel, men under senare tid, någon gång under 1800-talet så gick de över till handel med jordbruksprodukter istället.

Arabisk kultur har till stor del präglat Tanzania på grund av all dess handel och sjöfart, Tanzania har även styrts under tyskt och brittiskt styre.

Under 1800-talet företog européerna flera upptäcktsfärder i förmån av att försöka finna Nilens källor, deras upptäckande utgick då ifrån Zanzibar och kustlandet som heter Tanganyika, vilket under denna tid var en egen republik men som upphörde år 1964, för då undertecknades unionsavtalet mellan Tanganyika och Zanzibar. 1884 blev det tanzaniska fastlandet tyskt medan Zanzibar var under brittiskt protektorat. Zanzibar är idag styrt under Tanzania men de har ett begränsat självstyre. Flera uppror skedde när tyskarna styrde sin koloni Tyska Östafrika.Ett exempel på detta är Maji-majiupproret som pågick i ett år mellan åren 1905-1906 upproret kostade många människors liv, mellan 75 000 och 125 000 dog.

Tanzania blev självständigt år 1961, året därefter blev Tanzania en republik och deras första president valdes som hette Julius Nyerere.  Karume blev vicepresident i den nya federationen som senare fick namnet Tanzania. Som ett resultat av den handel som fanns omkring Zanzibar så ledde det till utbredning av slavhandel ända tills Storbritannien tillförskansade sig området som ett protektorat år 1890. En utav de alla bakgrunder till de etniska konflikterna är att folkgrupper intrigerade tidigt på Tanzanias fastland, detta ledde också till en folkblandning som än finns än idag.

Arushadeklarationen antogs år 1967 av Tanzania, den handlade om socialism och självstyre. Detta skulle leda till en utveckling av Tanzania. Presidenten Nyerere ville skapa socialism på afrikanska villkor. Folklig mobilisering, statliga företag och jordbrukskollektiv skulle leda till en välplanerad utveckling. Ett av nyckelorden var självtillit. Tack vare att socialismen blev så pass stor så sjönk analfabetismen snabbt och man som invånare i Tanzania fick bättre förutsättningar till tillgång av sjukvård och utbildning. Sverige gav bistånd för att stödja utvecklingen.
På 1970-talet var det svår torka i Tanzania vilket ledde till att Tanzanias ekonomi försämrades drastiskt. Den ekonomiska krisen blev akut när världsmarknadspriset på kaffe sjönk. En av de stora orsakerna till det ekonomiska raset berodde på att Tanzania inte hann följa med i samhällsförändringarna. Exempelvis bönderna fick inte någon ekonomisk uppmuntran vilket gjorde att man inte kunde tvinga dem till kollektiv produktion, man producerade endast det som var nödvändigt för det enskilda hushållet. Krångliga regler, priskontroller och tung byråkrati resulterade i en försämrad utveckling. Korruptionen började spridas.

Under den tiden då priset sjönk på kaffe så tror vi att invånarna kände att de inte hade ork eller arbete till att utveckla jordbruket eftersom de var i full gång med att hantera att priset på kaffe sjönk, vilket har gjort att de även är fattiga än idag. Den ambitionen som de hade för att få bukt på analfabetism, sjukdomar och undernäring tog mycket tid, vilket ledde till att dess mindre tid lades på jordbruket och det ledde i sin tur till att jordbruksexporten sjönk drastiskt. Akut brist på utländsk valuta bromsade importen och industrin fick stora problem. De har tyvärr väldigt stora skulder fortfarande från de ekonomiska kriser de haft. De fick delta i ett återhämtningsprogram, men arbetet för förbättring kring ekonomin sker än idag.


Här kan ni se en bild från Maji Maji upproret. Källa: Wikipedia (2014) hämtad från http://ca.wikipedia.org/wiki/Rebel%C2%B7li%C3%B3_Maji_Maji

Källhänvisningar: Wikipedia sökord ”Zanzibar” hämtat från http://sv.wikipedia.org/wiki/Zanzibar
So rummet sökord ”Tanzanias historia” hämtat från http://www.so-rummet.se/kategorier/historia/varldens-lander-historia/afrika-historia/tanzanias-historia (2013)

Globalis sökord ”Tanzania” hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Tanzania (2013)

Categories: Tanzania | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsa Tanzania

År 2007 så var medellivslängden bland män och kvinnor endast 55 år, på 4, alltså år 2011 har medellivslängden ökat till 58 år, vilket är en väldigt låg medellivslängd.

Om man tittar på mortaliteten, alltså antal dödstal per 1000 invånare så kan vi se att den har minskat. Mortaliteten var 21/ tusen invånare år 1960 och jämfört med år 2010 så har det nästan halverats.

Om man tittar på befolkningsväxten så kan man dra tydliga slutsatser enligt statistik fån globalis att befolkningen ökade väldigt mycket år 1992. Anledningar till det skulle kunna vara att Tanzania år 1992 blev ett flerpartisystem. Även att Tanzanias grannländer Rwanda och Burundi hade ett inbördeskrig år 1990 år ett av dom bakomliggande orsakerna till befolkningsökningen, eftersom ett flertal människor flydde till Tanzania.

Man kan se tydliga tecken av att barnadödligheten i Tanzania har minska sedan 1990. År 1990 var det cirka 166 döda barn per tusen levande födda. År 2012 var det 54 döda barn per tusen levande födda. Spädbarnsdödligheten har enligt statistiken även den sjunkit, men inte så hög grad som barnadödligheten. Spädbarn är väldigt sårbara och känsliga för förändringar i samhället.

År 2001 så dog ungefär 337 stycken av AIDS/HIV per 100000 invånare. År 2012 så har denna siffra nästan halverats, år 2012 så dog 167 invånare av AIDS/HIV på 100000 invånare.

Denna statistik visar utbredning av HIV i procentuellt i åldrarna 15-49 år. De turkosa staplarna representerar Sverige och de vinröda representerar Tanzania.

bajs

HIV/Aids frågan i Tanzania är så omfattande att den inte nu längre påverkar endast hälso och sjukvårdsproblem utan innefattar alla aspekter av samhället, såsom politiskt, ekonomiskt och även på social och kulturell nivå. Detta är såklart väldigt negativt för utvecklingen i landet eftersom alla perspektiv påverkas utav Aids situationen. Enligt fakta så kan man konstatera att HIV/aids situationen berör fattigdomen väldigt mycket pga. att mycket kunskap bland befolkningen saknas samt att ekonomiska problem leder till att de inte har råd att bekosta sjukvård. De flesta har bristande kunskap angående hur sjukdomen smittas samt hur man gör för att förhindra spridning av sjukdomen. För att hjälpa befolkningen i Tanzania finns det insamlingar till barnhem där barnen har förlorat sina föräldrar/någon av föräldern i HIV/Aids.
Stödprojekt Bulongwa i Tanzania är ett av projekten som drivs av stiftelsengatubarn.se. Svenskar som skickar pengar ner till ett barnhem som ligger ganska centralt i landet i en stad som heter Bulongwa.


Förr trodde man att sjukdomen utgjorde ett straff. Man undvek då som individ att få kontakt med de som var drabbade av sjukdomen, då de trodde att den hade blivit förhäxad. Detta leder ibland till att undvek att ta kontakt med sjukvården. Att få tillgång till adekvat sjukvård är väldigt svårt eftersom det råder stor brist på utbildad personal, mediciner och även utrustning. Vissa människor känner en rädsla för att bli utstötta i samhället och undviker då att benämna att de lider av sjukdomen. Och som sagt är det ett flertal som inte ens är medvetna att de bär på smittan pga. Bristande kunskap. Många ser sjukdomen HIV/Aids som en skam, och skäms otroligt mycket och tror att de kommer få negativa konsekvenser från omgivningen.

Det första Aids fallet i Tanzania konstaterades år 1983. HIV/ Aids är en väldigt allvarlig sjukdom i Tanzania som har satt djupa spår i befolkningen, det är inte bara en som påverkar utan det är hela omgivningen. År 2000 deklarerade Tanzanias president Benjamin William Mkapa HIV/ Aids situationen som en nationell katastrof.

Vi tänker att man kan med hjälp av olika organisationer få ihop pengar för att stödja och minska fattigdomen i Tanzania. Utbilning är ett av de viktigaste punkterna, vi måste se till så att alla får möjlighet att kunna gå i skolan, på så vis kan även kunskapen om HIV/aids öka, vilket gör att sjukdomsfallen kan minska. Man kan försöka utbilda fler läkare så att sjukvården kan få en bättre läkarvård.

Källhänvisningar: Globalis ”Tanzania” hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Tanzania (2014-09-08)
Iaidafrica HIV/Aids Tanzania hämtat från http://iaidafrica.eu/wp-content/uploads/2012/09/HIV_AIDS.pdf (2014-09-08)

Bild hämtad från http://www.globalis.se/Laender/Tanzania

Categories: Tanzania | Etiketter: | Lämna en kommentar

Presentation av Tanzania

Tanzanias huvudstad heter Dodoma, även fast många institutioner fortfarande är i Dar es-Salaam. Tanzania har 44 928 923 invånare enligt statistik från 2012. Arean på landet Tanzania är 945 203 kvadratkilometer. Tanzania är en republik och deras president heter David Kikwete. De officiella språken i Tanzania är Engelska, Swahili och kinguja. Det finns även delar där man pratar arabiska.

Klimatet i Tanzania är subtropiskt, de har två regnperioder, en som pågår mellan mars och maj och den andra mellan november och januari.  Stora delar av landet är naturreservat och de har även ett rikt växt och naturliv.  Naturreservat nästan tar upp 40 % av landet och just därför sliter fortfarande Tanzanias regering med olovlig jakt. Andra miljöproblem som finns i landet är bland annat utbredning av öken, jorderosion och ödeläggelse av korallrev längs kusten.

 Religionen är väldigt uppdelad i landet. Ungefär en tredjedel består av kristna, en tredjedel muslimer och resterande tredjedel har en traditionell religion. Zanzibar som är en ö utanför Tanzania består av 99 % muslimer.

asd                                   dasd

Categories: Tanzania | Etiketter: | Lämna en kommentar

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.