Zambia

Indexgranskning Zambia

BNP/capita uttryckt i PPP-dollar (Purchasing Power Parity). När man använder sig av PPP-dollar i samband med BNP/capita tar man hänsyn till prisnivån i varje enskilt land. Bruttonationalprodukten är summan av alla varor och tjänster som produceras i ett land under ett år. BNP/capita innebär att summan delas på antalet invånare i landet. I Zambia har man ett BNP/capita på 1 475 (plats 141) medan man i Sverige har ett BNP/capita på 34 945 (plats 15). Statistiken visar att BNP/capita följer en beständig, positiv trend med en ökning på nära 50 % sedan 2002 (tom 2012).

Den starka tillväxten i landets ekonomi kan liknas vid en fågel Fenix återfödelse ur askan, då den nuvarande trenden har sin grund i den stora och långdragna ekonomiska kris som landet gått igenom. Krisen inleddes i början av 70-talet som ett resultat av prisfallet på landets i särklass största exportvara, kopparn. Krisen var som djupast i slutet på 80-talet då Zambia fick genomgå vad som kan liknas med en internationell ekonomisk intervention från IMF och Världsbanken som ett resultat de enorma utlandsskulder som landet dragit på sig. I början av 90-talet var landet världens mest skuldbelagda land i förhållande till BNP. Trendvändningen som inleddes kring sekelskiftet var resultatet av omfattande nedskärningar, avskrivna lån och skuldlättnader, privatisering, satsningar inom den offentliga sektorn samt ett stort internationellt bistånd.

HDI (Human Development Index) mäter länders genomsnittliga resultat inom tre grundläggande områden: förväntad livslängd, utbildning och inkomst. Resultatet anses sedan kunna skapa ge ungefärlig bild av den mänskliga utvecklingen i landet (hälsosamt liv, vetskap och människans levnadsstandard). Index-värdet går från 0-1, där 1 är det bästa värdet. Zambia ligger för närvarande på HDI 0,561 och på listan över världens länders HDI ligger Zambia återigen på plats 141 (se BNP/capita). Sverige har ett HDI på 0,898 och placerar sig på plats 12.

Trots den tydligt positiva ekonomiska utvecklingen och tillväxten lever 2/3 av zambierna i extrem fattigdom. Livslängden i Zambia är låg. Förklaringen är den svåra HIV/AIDS epidemin som präglat landet i kombination med en underfinansierad sjukvård. Otillräcklig tillgång till rent vatten och undernärning är andra stora problem som landet måste tackla. På skolorna i landet råder det brist på det mesta. Tillgången till framför allt lokaler, personal och studiemedel är bristfälliga.

GDI (Gender Development Index) är ett välfärdsmått vars syfte är att utifrån ett antal faktorer – förväntad livslängd, HDI-värden uppdelat mellan könen, studietid etc. – försöka presentera en aktuell bild av hur den mänskliga utvecklingen i ett land fördelas mellan män och kvinnor. Genom att avläsa måttstocken kan intressenter få kunskap om huruvida utvecklingen är framåtskridande eller på tillbakagång samt jämföra hur olika stater förhåller sig gentemot varandra. Zambia placerar sig enligt Human Developments Reports (2013) på en 101:a plats. Inte speciellt förvånande ligger Zambia en bra bit efter Sverige som innehar 6:e platsen. Zambias placering är i förhållande till grannländerna ganska likvärdig, med undantag från Botswana som placerar sig betydligt högre upp med en 58:e plats på listan.

Jämställdheten i landet är underutvecklad även om en ökad globalisering för med sig nya värderingar som sakta löser upp den traditionella synen på jämställdhet. Kvinnor diskrimineras för tillfället av lagar om äktenskap, skilsmässa, underhåll och arv. Drygt tre av fem kvinnor är läskunniga till skillnad från drygt 80 % av männen i Zambia.

Källförteckning

Globalis (2013) Zambia, HDI- index för mänsklig utveckling http://www.globalis.se/Laender/Zambia/(show)/indicators/(indicator)/549 (2014-10-03)

Globalis (2013) Zambia, BNP per capita i PPP-dollar http://www.globalis.se/Laender/Zambia/(show)/indicators/(indicator)/16299 (2014-10-03)

Human Development Reports (2014) http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-components (2014-10-03)

Human Development Reports (2014) http://hdr.undp.org/en/content/table-5-gender-related-development-index-gdi (2014-10-07)

Landguiden (2014) Zambia/ Utbildning http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Zambia/Utbildning (2014-10-10)

Landguiden (2014) Zambia/ Ekonomi http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Zambia/Ekonomi (2014-10-10)

Landguiden (2014) Zambia/ Sociala förhållanden http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Zambia/Sociala-Forhallanden (2014-10-10)

Annonser
Categories: Zambia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Det historiska arvet i Zambia

Zambia har idag en komplex etnisk sammansättning som härstammar från en omfattande invandring av olika folkslag i regionen under flera århundraden. De etniska grupperna har sedan spelat en viktig roll i Zambias politiska historia.

År 1890 tog britterna över Zambia. Folket i Zambia hade tidigare sålt koppar, elfenben och slavar till områden utmed Afrikas öst- och västkust och då britterna sedan tog över landet blev kolonin en av världens största export av koppar.

Zambia blev självständigt år 1964. Kenneth Kaunda blev landets första president och hans parti, Förenade Nationella Självständighetspartiet var partiet som skulle styra i Zambia. Kaunda var omtyckt men hans parti mötte även mycket motstånd i konflikter mellan olika folkgrupper.

Under 1970-talet kom början till en svår ekonomisk kris i landet. Världsmarknadernas priser på koppar föll samtidigt som priserna på olja steg. Eftersom koppar var Zambias viktigaste exportvara blev landet hårt drabbat av den förändrade världsekonomin. Landets gruvnäring började gå med förlust, matpriserna steg och arbetslösheten blev större. Zambia hade dessutom stora lån och för att få ta ännu mer lån krävde Internationella valutafonden en prishöjning på bl.a. majs. Dessa ekonomiska åtstramningar ledde till att folket fick lida av matbrist och demonstrationer.

Kaunda hindrade andra politiker från att närma sig makten genom ändringar i grundlagen vilket ledde till att Kaunda omvaldes till president fram till år 1988. Tre år senare hölls ett flerpartival då Kaundas parti kunde besegras. Trots presidentskifte fortsatte landet lida av svag demokrati och ekonomiska svårigheter.

Förklaringen till att Zambia återfinns på FN:s lista över LDC:s idag finns i stor utsträckning att finna i landet och regionens ovan nämnda historiska bakgrund. Likt de flesta afrikanska länder har Zambia lämnats med bristande förutsättningar efter en omfattande exploatering och utpumpning av naturresurser – i Zambias fall koppar – under tiden av kolonistyre. En tydlig konsekvens av exploateringen är den inpräntade synen på landet som en underställd leverantör av råvaror till rikare länder, vilken Zambia förväntas agera efter och som är svår för landet att undfly eller förändra. Kina har idag ett stort inflytande i landet och inkomsterna från Zambias koppartillgångar hamnar nu, liksom då i händerna på utländska investerare.

En annan uppenbar efterdyning av koloniseringen är dragningen av landsgränser som splittrat gamla gemenskaper och tillhörligheter och som med tiden, i viss utsträckning skapat en ny, gemensam identitet och kultur.

En annan historisk parallell som knappast kan undgå att dra är den mellan Zambias forna enpartistyre under Kaunda och dagens utbredda korruption. Förskingringen av statliga medel sätter käppar i hjulen för samarbeten med – såväl som stöd från andra stater och är ett stort hinder för Zambias ekonomiska utveckling.

Zambias ekonomiska utveckling lider fortfarande av de skulder som landet har till IMF (International Monetary Fund) och World Bank sedan kopparkrisen på 1970-talet. Tyvärr har kraven på avbetalning och inbetalning av räntor lett till större skulder och tidvis ekonomisk stagnation, för vilket den zambiska befolkningen i slutändan har fått betala det högsta priset. De ekonomiska svårigheterna har i sin tur resulterat i försvårade sociala förhållanden vilket triggat separatism och motsättningar mellan de etniska grupper som samlever i landet. Att etniska olikheter hamnar i fokus i kristider är ett världsomspännande fenomen, men det är speciellt känsligt i just Zambia då landet historiskt har en mångkulturell befolkningssammansättning med flertalet minoriteter som hotas i ett hårdare samhällsklimat.

Landguiden (2014) Modern historia http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Zambia/Modern-Historia (2014-09-26)

Nationalencyklopedin (2014) Zambia, Historia http://www.ne.se/kort/zambia/historia (2014-09-26)

Landguiden (2014) Zambia, Aktuell politik http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Zambia/Aktuell-Politik (2014-09-26)

/Matilda Johansson, Henric Svenningsson

Categories: Zambia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsa i Zambia

Allmän hälsa

Zambia är ett av världens fattigaste länder där ungefär 2/3 av befolkningen lever i extrem fattigdom. På landsbygden har bara hälften av alla människor tillgång till rent vatten vilket har lett till att barnadödligheten är oerhört stor och nästan ett av tio barn dör innan de fyllt ett år. FN har satt upp ett millenniemål att fram till år 2015 ha reducerat barnadödligheten med två tredjedelar. Barnadödligheten har genom insatser från utlandet minskat under senare år men trots detta är den fortfarande mycket stor i landet. Röda korset jobbar med att borra brunnar och de har i dagsläget nått ut med rent vatten till 55 000 personer vilket visar på en liten framgång.

Många barn i Zambia är undernärda och av alla barn under fem år är vart femte barn undernärt. Medellivslängden i landet uppskattas vara ca 49 år för både män och kvinnor, vilket hör till de lägsta medellivslängderna i världen. Under slutet på 1900-talet gick Zambia in i en svår ekonomisk kris vilket var en av orsakerna till att medellivslängden sjönk.

Tillgången till hälsovård i Zambia är mycket dålig. År 2006 kunde man räkna en läkare per 10 000 invånare och endast 19 sjukhussängar. Vid förlossningar finns det kvalificerad personal tillgänglig endast vid hälften av förlossningarna. Sjukvården har på senare tid blivit avgiftsfri däremot är infrastrukturen i landet mycket dålig vilket gör att många har svårt att ta sig till vården och det är dessutom stor brist på utbildad hälsopersonal.

HIV och AIDS

HIV-viruset har slagit hårt mot Zambia och landet är enligt Global Issues in Context en av de tio stater som drabbats hårdast av viruset i världen. Strax över en miljon människor bär på viruset enligt UNISEF (2012) och andelen av den vuxna befolkningen (15-49 år) som är smittade uppgår till 12,5 % (Globalis, 2011). Blickar man fem år bakåt i statistiken är siffrorna från 2011 resultatet av en stadig positiv utveckling och en total minskning med 1,1 % sedan 2006. Enligt WHO (2013) är HIV-viruset mer utbrett i städerna där var femte person uppges bära på viruset jämfört med cirka var tionde på landsbygden. Kvinnor bär också på smittan i större utsträckning (16,1 %) jämfört med män (10 %).

Den kraftiga HIV/AIDS epidemin skördar sina offer och är en viktig orsak till den höga barnadödlighet i samt den låga medellivslängden i landet. Zambias vårdsektor är oerhört påfrestad och saknar tillgång till bromsmediciner. 57 % av alla föräldralösa barn i landet har förlorat sina föräldrar i just AIDS. Sjukdomen skapar svårigheter på alla plan i Zambias samhällsstruktur och för att landet ska kunna avskrivas som ett LDC är smittbegränsning en prioritet.

Zambia har också under det gånga decenniet vidtagit kraftigare åtgärder för att minska spridningen av HIV/AIDS och i enlighet med UNAIDS/WHO målsättning vill man bl.a. minska spridningen med 50 % tom. år 2015. Korruption inom landet har försvårat bekämpningshjälp i form av bidrag från utomstående organisationer och stater.

Källförteckning

WHO (2013) Zambia annual report file:///C:/Users/hp/Downloads/who-zambia–annual-report-2013.pdf (2014-09-26)

Globalis (2014) HIV-statistik Zambia http://www.globalis.se/Laender/Zambia/(show)/indicators/(indicator)/584 (2014-09-26)

Landguiden (2014) Zambia: Sociala Förhållanden http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Zambia/Sociala-Forhallanden (2014-09-26)

Global Issues in Context (2006) Föräldralöshet statistik  http://find.galegroup.com/gic/retrieve.dosgHitCountType=None&sort=DateDescend&tabID=T0012&prodId=GIC&resultListType=RESULT_LIST&searchId=R2&searchType=&currentPosition=3&qrySerId=Locale%28en%2CUS%2C%29%3AFQE%3D%28PI%2CNone%2C5%29G1005%24&userGroupName=tingsholms&inPS=true&docId=CP3208575198&contentSet=GREF&docId=CP3208575198&docType=GREF (2014-09-26)

UNISEF (2014) Zambia statistics http://www.unicef.org/infobycountry/zambia_statistics.html (2014-09-26)

Global Issues in Context (2013) Zambia Hälsa http://find.galegroup.com/gic/docRetrieve.do?
searchPageType=BasicSearchForm&inPS=true&prodId=GIC&userGroupName=tingsholms&docId=CP3208530193
 (2014-09-26)

Nationalencyklopedin, ”Zambia”  http://www.ne.se/zambia/sociala-f%C3%B6rh%C3%A5llanden (2014-09-19)

Globalis (2014) ”Zambia” http://www.globalis.se/Laender/Zambia/(show)/indicators/(indicator)/121 (2014-09-19)

Landguiden (2013-05-09) ”Zambia- sociala förhållanden” http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Zambia/Sociala-Forhallanden (2014-09-19)

Sveriges Ambassad (2011) ”Om Zambia” http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Lusaka/Landfakta/Om-Zambia/ (2014-09-19)

Categories: Zambia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Presentation av Zambia

Zambia ligger i södra Afrika och gränsar mot åtta andra länder bl.a. Angola, Tanzania och Zimbabwe. Afrikas fjärde längsta flod utgör Zambias gräns mot Zimbabwe och förser landets största turistattraktion Victoriafallen med ett ständigt tillflöde av vatten. Zambias huvudstad är Lusaka och landet har lite drygt 14 miljoner invånare. Zambia var en brittisk koloni från 1924 till och med 1964 då Kenneth Kaunda (UNIP) blev landets första president. Landet leddes sedan av Kaunda som en enpartistat ända till 1991 då han förlorade valet.

Eftersom landet ligger nära ekvatorn har man ett tropiskt klimat och idag är man en av världens största exportörer av koppar. Över hälften av befolkningen är kristna – ett arv från koloniseringen -men landets religionsfrihet öppnar också för andra religioner som islam, hinduism och traditionella naturreligioner. Engelska och sju bantuspråk har officiell status i landet. På HDI-listan placerar sig Zambia föga smickrande på plats 163 av 187 och landet gick med i FN år 1964.

// Matilda Johansson och Henric Svenningsson

Zambia2Zambia

Categories: Zambia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Blogga med WordPress.com.