Posts Tagged With: Hälsa

Demokratiska Republiken Kongo Hälsa

Demokratiska Republiken Kongo (Kongo-Kinshasa) – Hälsa

Spädbarnsdödlighet

I Demokratiska Republiken Kongo är spädbarnsdödligheten på barn under ett år 99.9 per 1000 levande födda (2012) och om man jämför det med t ex Sverige där siffran ligger på 2 per 1000 levande födda så är siffran väldigt hög. Det har varit ganska svårt att tolka statistiken för spädbarnsdödligheten därför att när man jämför med andra sidor så skiljer sig siffrorna väldigt mycket runt samma årtal. En del av dem uppgifter vi hittat som skiljdes mycket åt kan vara källor från den egna staten. Det kan bli att siffrorna ser bättre ut än vad det egentligen är bara för att visa en bra sida.

Enligt FN:s statistik från 1990 så har den haft samma siffror på spädbarnsdödlighet fram till år 2006, där först då siffrorna börjar förändras. Man funderar över vad som orsakat att FN fått så lite information. Om vi tar oss en titt på vad som hände under 1990-talet i (DR) Kongo så var landet med om det så kallade ”Afrikas första världskrig”. Landet är väldigt kolonialiserat, och när en nationell konferens 1991 försökte återinföra demokrati i landet så blev det en politisk och ekonomisk kollaps och en massa stridigheter där många länder blev inblandade. FN hade förmodligen väldigt svårt att kunna utföra hälsoundersökningar i (DR) Kongo vid denna tidpunkt. Runt år 2005 blev det lugnare i landet och man kan se i FN:s statistik att från år 2006 så börjar siffrorna, som hela tiden under 90-talet legat på 112.3 döda spädbarn/1000 levande, minskat till 111.9.

Mödradödlighet

Antalet kvinnor som dör i förbindelse med graviditet, födsel eller försvårande omständighet i anknytning med födseln ligger på 730 mammor per 100 000 levande födda i(DR) Kongo (2013). I jämförelse med USA som bara har 28 dödsfall per 100 000. Man kan tydligt se kopplingen till varför mödradödligheten ökar från år 1990 till 2000, eftersom under dessa år bestod mest av krig i landet. Självklart påverkas sjukvården när något sådant händer i landet och förmodligen kan inte kvinnor få den hjälp som de behöver.

Antal födda barn per kvinna år 2010 var 6 stycken. År 2014 så ligger snittet på 4.8 per kvinna. FN arbetar idag med att lära ut rättigheter till barn och ungdomar i (DR) Kongo och arbetet verkar hjälpa för att förstå vikten att kunna ta hand om sina barn. Men när vi kollar på befolkningspyramiden så är det stor antal skillnad på mängden barn än vuxna, barnen är mycket fler. Vilket förstås leder till att fler barn blir undernärda eftersom de stora familjerna inte kan försörja alla familjemedlemmarna tillräckligt. Vi tycker att det som (DR) Kongo verkligen ska satsa på är utbildningen för barn och unga, för det är med okunskapen om rättigheter, sjukdomar, hälsa som man inte kan utvecklas.

Källhänvisningar:

Globalis 2011, ”Demokratiska Republiken Kongo” Hämtat från: http://globalis.se/Laender/Demokratiska-Republiken-Kongo/(show)/indicators

“Modern historia” hämtat från: http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/KongoKinshasa/Modern-Historia

“Infant mortality rate” hämtat från: http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=562

“Mödradödlighet” hämtat från: http://globalis.se/Laender/Demokratiska-Republiken-Kongo/(show)/indicators/(indicator)/406

NE http://www.ne.se/lang/kongo/228841

Annonser
Categories: Demokratiska republiken Kongo | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsa i Nepal

De sociala och hälsorelaterade förhållanden som präglar majoriteten av Nepals befolkning är idag mycket dåliga, samtidigt som de varje år blir bättre och bättre. Den beräknande medellivslängden i landet var 2011 rankat som nummer 159 av 219 i världen, med 66,16 år. Nepal har alltså en ung befolkning i jämförelse med till exempel Sverige, som har en högre medellivslängd och en mer utspridd befolkning när det gäller ålder. Ett enkelt sätt att se ett lands sociala förhållanden brukar vara att titta på en befolkningspyramid som visar landets populationsspridning. Man kan i Nepals fall se att en majoritet av befolkningen är under eller runtomkring 30-35 år, vilket antyder att det är ett fattigt land med en hälsa som är i relativt dåligt skick. Jämför man befolkningens åldersutspridning som vi gjort nedan är de framsteg som Nepal tagit och fortsätter ta väldigt påtagliga.

         apofjwefoij 2014          2034 afiosdjfsdio

Spädbarnsdödligheten låg 2011 på 39 barn per 1000 levande födda, vilket är väldigt högt om man jämför med till exempel Sverige som samma år låg på 2 barn per levande 1000 födda. Ändå är det en markant minskning om man tittar bakåt i historien då det 1990 låg på 94.

Ett problem för Nepal är undernäring. Små barn som är under normalvikt låg 2011 på 28,8 % och små barn som är grovt undernärda låg samma år på 7,7 %. Detta är trots allt en minskning från tidigare år och statisktiken ser som den mesta andra från Nepal ut att förbättras ytterligare i framtiden.

Ett stort problem för Nepal är utspridningen av HIV/Aids, som under många år har plågat landet. Tittar man på statisktiken för beräknat antal dödsfall per år som är relaterat till AIDS kan man se en markant ökning under 90-talet och sedan en fortsatt ökning fram till 2009, för att sedan stadigt gå neråt. Anledningen till att dödstalet är så lågt i början av 90-talet är antagligen på grund av okunskapen om sjukdomen ledde till att många led av den utan att få en diagnos (det första fallet av HIV/AIDS blev diagnostiserat 1988). En stor ökning av sjukdomen runt 1996-1998 tros även ha skett på grund av inbördeskriget som började under den tiden. HIV/AIDS i Nepal sprids framför allt genom sexuellt umgänge, som står för mer än 4 av 5 HIV-infektioner.

aids död   Utbredning
Bild 1: Diagrammet visar antalet dödstal orsakade av HIV/AIDS från 1990 till 2011.
Bild 2: Utbredningen av HIV/AIDS mellan åldrarna 15-49 från 1990 till 2011. Den synliga minskningen har fortsatt även åren efter 2011. 

 Utbredningen av HIV har hållit sig vid 0,2-0,3 % de senaste åren, och låg 2013 på 0,23 i åldern 15-49. Detta är stora framsteg, då den från 2003-2006 låg runt 0,5. Jämför man antalet nya infektioner årligen har det gått från att 8039 år 2005 till 1408 år 2013. Anledningen till en så pass stor förbättring är framför allt statens ambitioner till att motverka epidemin. HIV/AIDS har blivit en prioritering i utvecklingen av landets hälsa och sociala förhållanden, där man främst har fokuserat på prevention, upplysning, kvalitet av diagnostiserande och behandling samt hållbar finansiering.

Även om hälsan i Nepal tar stora steg framåt finns det fortfarande många problem. Landet har i stor utsträckning svårt att distributera ut resurser och politiska krafter utanför huvudstaden. 2011 lades endast 5,44 % av Nepals GDP, vilket rankar landet på plats 121 i världen.  Landet kan på många sätt ses som feodalt i stor utsträckning, samtidigt som stora steg för att förbättra landets skick görs.

Globalis (2013) ”Nepal”. Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Nepal/(show)/indicators/(indicator)/120 (2014-09-19)

Globalis (2013) ”AIDS-relaterade dödsfall”. Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Nepal/(show)/indicators/(indicator)/506  (2014-09-19)

Globalis (2013) ”Utbredning av HIV/AIDS” Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Nepal/(show)/indicators/(indicator)/584 (2014-09-19)

Nationmaster (2013) ”Hunger and malnutrition” hämtat från http://www.nationmaster.com/country-info/profiles/Nepal/Health/Hunger-and-malnutrition (2014-09-23)

Nationmaster (2011) ”Health expenditure” hämtat från http://www.nationmaster.com/country-info/stats/Health/Health-expenditure%2C-total/%25-of-GDP#2011 (2014-09-23)

UNAIDS (2013) ”Country Progress” hämtat från http://www.unaids.org/en/dataanalysis/knowyourresponse/countryprogressreports/2014countries/NPL_narrative_report_2014.pdf (2014-09-23)

Categories: Nepal | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsa i Zambia

Allmän hälsa

Zambia är ett av världens fattigaste länder där ungefär 2/3 av befolkningen lever i extrem fattigdom. På landsbygden har bara hälften av alla människor tillgång till rent vatten vilket har lett till att barnadödligheten är oerhört stor och nästan ett av tio barn dör innan de fyllt ett år. FN har satt upp ett millenniemål att fram till år 2015 ha reducerat barnadödligheten med två tredjedelar. Barnadödligheten har genom insatser från utlandet minskat under senare år men trots detta är den fortfarande mycket stor i landet. Röda korset jobbar med att borra brunnar och de har i dagsläget nått ut med rent vatten till 55 000 personer vilket visar på en liten framgång.

Många barn i Zambia är undernärda och av alla barn under fem år är vart femte barn undernärt. Medellivslängden i landet uppskattas vara ca 49 år för både män och kvinnor, vilket hör till de lägsta medellivslängderna i världen. Under slutet på 1900-talet gick Zambia in i en svår ekonomisk kris vilket var en av orsakerna till att medellivslängden sjönk.

Tillgången till hälsovård i Zambia är mycket dålig. År 2006 kunde man räkna en läkare per 10 000 invånare och endast 19 sjukhussängar. Vid förlossningar finns det kvalificerad personal tillgänglig endast vid hälften av förlossningarna. Sjukvården har på senare tid blivit avgiftsfri däremot är infrastrukturen i landet mycket dålig vilket gör att många har svårt att ta sig till vården och det är dessutom stor brist på utbildad hälsopersonal.

HIV och AIDS

HIV-viruset har slagit hårt mot Zambia och landet är enligt Global Issues in Context en av de tio stater som drabbats hårdast av viruset i världen. Strax över en miljon människor bär på viruset enligt UNISEF (2012) och andelen av den vuxna befolkningen (15-49 år) som är smittade uppgår till 12,5 % (Globalis, 2011). Blickar man fem år bakåt i statistiken är siffrorna från 2011 resultatet av en stadig positiv utveckling och en total minskning med 1,1 % sedan 2006. Enligt WHO (2013) är HIV-viruset mer utbrett i städerna där var femte person uppges bära på viruset jämfört med cirka var tionde på landsbygden. Kvinnor bär också på smittan i större utsträckning (16,1 %) jämfört med män (10 %).

Den kraftiga HIV/AIDS epidemin skördar sina offer och är en viktig orsak till den höga barnadödlighet i samt den låga medellivslängden i landet. Zambias vårdsektor är oerhört påfrestad och saknar tillgång till bromsmediciner. 57 % av alla föräldralösa barn i landet har förlorat sina föräldrar i just AIDS. Sjukdomen skapar svårigheter på alla plan i Zambias samhällsstruktur och för att landet ska kunna avskrivas som ett LDC är smittbegränsning en prioritet.

Zambia har också under det gånga decenniet vidtagit kraftigare åtgärder för att minska spridningen av HIV/AIDS och i enlighet med UNAIDS/WHO målsättning vill man bl.a. minska spridningen med 50 % tom. år 2015. Korruption inom landet har försvårat bekämpningshjälp i form av bidrag från utomstående organisationer och stater.

Källförteckning

WHO (2013) Zambia annual report file:///C:/Users/hp/Downloads/who-zambia–annual-report-2013.pdf (2014-09-26)

Globalis (2014) HIV-statistik Zambia http://www.globalis.se/Laender/Zambia/(show)/indicators/(indicator)/584 (2014-09-26)

Landguiden (2014) Zambia: Sociala Förhållanden http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Zambia/Sociala-Forhallanden (2014-09-26)

Global Issues in Context (2006) Föräldralöshet statistik  http://find.galegroup.com/gic/retrieve.dosgHitCountType=None&sort=DateDescend&tabID=T0012&prodId=GIC&resultListType=RESULT_LIST&searchId=R2&searchType=&currentPosition=3&qrySerId=Locale%28en%2CUS%2C%29%3AFQE%3D%28PI%2CNone%2C5%29G1005%24&userGroupName=tingsholms&inPS=true&docId=CP3208575198&contentSet=GREF&docId=CP3208575198&docType=GREF (2014-09-26)

UNISEF (2014) Zambia statistics http://www.unicef.org/infobycountry/zambia_statistics.html (2014-09-26)

Global Issues in Context (2013) Zambia Hälsa http://find.galegroup.com/gic/docRetrieve.do?
searchPageType=BasicSearchForm&inPS=true&prodId=GIC&userGroupName=tingsholms&docId=CP3208530193
 (2014-09-26)

Nationalencyklopedin, ”Zambia”  http://www.ne.se/zambia/sociala-f%C3%B6rh%C3%A5llanden (2014-09-19)

Globalis (2014) ”Zambia” http://www.globalis.se/Laender/Zambia/(show)/indicators/(indicator)/121 (2014-09-19)

Landguiden (2013-05-09) ”Zambia- sociala förhållanden” http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Zambia/Sociala-Forhallanden (2014-09-19)

Sveriges Ambassad (2011) ”Om Zambia” http://www.swedenabroad.com/sv-SE/Ambassader/Lusaka/Landfakta/Om-Zambia/ (2014-09-19)

Categories: Zambia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsa i Madagaskar

Madagaskar antal invånare

Befolkningen i Madagaskar har bara ökat de senaste åren, och befolkningen blir bara äldre. År 1960 var befolkningsantalet uppe i 5 226 922 personer och har ökat ca 18 miljoner på 52 år (år 2012 var befolkningen uppe i 22 005 222 invånare). Om vi jämför med Sverige så ser vi stor skillnad. År 1960 var befolkningsantalet i Sverige 7 526 139 och år 2012 hade befolkningsantalet blivit 9 495 392. I Sverige har befolkningen alltså ökat med nästan 2 miljoner människor samtidigt som befolkningen på Madagaskar har ökat med ungefär 18 miljoner under 52 år. Vi kan se att Sverige hade högre befolkningsantal år 1960 men att Madagaskar har ökat väldigt mycket de senaste 50 åren. Detta beror bland annat på att det föds mycket fler barn i Madagaskar på grund av att det är väldigt låg användning av preventionsmedel i Madagaskar jämfört med Sverige: År 1996 använde 19.4 % preventionsmedel i Madagaskar och samma år använde 75.2 % preventionsmedel i Sverige.

Medellivslängd 2012
Sverige:
84 – kvinnor
80- män

Madagaskar:
69- kvinnor
65- män

Madagaskar är ett av världens fattigaste länder där upp till 70 % av befolkningen lever i fattigdom. Landet plågas periodvis av torka och undernäring är ett stort problem pga. av bl.a. torkan. Upp till omkring två tredjedelar av landsbygdsbefolkningen lider av ständig brist på livsmedel. I städerna är det endast ungefär hälften av befolkning som har tillgång till tillfredsställande sanitet och ca 78.2 % av stadsbefolkningen har tillgång till rent vatten. På lansbygden är det däremot betydligt svårare att få tag på vatten, 35.4 % av befolkningen har tillgång till vatten.

Ett svårt problem i Madagaskar är malaria och det är hög smittrisk i hela landet. Malariaparasiten trivs bäst i varmt och fuktigt klimat, och pga. klimatförändringar har temperatur och nederbörd ökat och därmed har även malariamyggans levnadstid förlängts. Malaria är en infektionssjukdom som börjar med feber och frossa. Efter några dagar går går febern ner men kommer senare tillbaka. Om inte infektionen behandlas kan organ i kroppen ta skada till exempel hjärnan eller levern. Det finns inget vaccin mot malaria men den går att bota med hjälp på sjukhus. Sjukvården i Madagaskar är i princip avgiftsfri, men för att få vård och medicin är det mycket långa väntetider och därför får inte alla den hjälp de behöver i tid. I Sverige har det inte funnits malaria sedan 1933, men innan det var malaria en vanlig sjukdom i hela Europa. Den kallades i Sverige för sumpfeber eller frossa och i slutet av 1800-talet fick tusentals människor malaria varje år.

Det är bra att Madagaskar i princip har avgiftsfri sjukvård så även de väldigt fattiga kan ha råd med hjälp. Problemet här är då de långa väntetiderna då många inte kan få hjälp i tid. Detta påverkar livslängden hos många eftersom både barn, vuxna och äldre inte får den hjälp de behöver och kan dö mycket tidigare än vad de annars hade gjort om de fått hjälp i tid. Om man lyckas korta ner väntetiderna tror vi att hälsan skulle förbättras väldigt mycket hos Madagaskars befolkning, och medellivslängden skulle därför öka.

CIA (2012)”People and Society” https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ma.html (2014-09.19)

Globalis (1960-2012)”Befolkning” http://www.globalis.se/Laender/Madagaskar/(show)/indicators (2014-09-19)

Nationalencyklopedin (2014)  http://www.ne.se/enkel/malaria (2014-09-19)

Gapminder (1960-2012)“Population” http://www.gapminder.org (2014-09-19)

Landguiden (1960-2012) http://www.landguiden.se/Statistik/BefolkningSprak?id=584#countries=MDG (2014-09-26)

/Johanna & Gabriella

Categories: Madagaskar | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsa i Gambia

Jämfört med andra Afrikanska länder så har Gambia en ganska låg andel HIV-smittade, år 2010 hade ungefär 32% av kvinnorna i landet kunskap om HIV, trots detta så har utbredningen utav sjukdomen ökat.

Utbredning av HIV i Gambia

År 2000 – 0.7%

År 2006 – 1.3%

År 2010 – 1.4%

Kunskap om HIV i Gambia för kvinnor

År 2000 – 15%

År 2006 – 39.3%

År 2010 – 32.8%

Vi har tittat på statistik om hur stor utbredningen är och hur stor kunskapen om HIV är för kvinnor, eftersom att det inte fanns någon statistik för männen. Man ser där att fler och fler har blivit sjuka, men det ökar inte så hastigt, vi ser även att kunskapen steg väldigt mycket från år 2000 till 2006 men att den sedan minskade till år 2010, trots detta så har antalet sjuka inte minskat.

Det viktigaste för att få HIV att minska är till att börja med att utbilda alla som jobbar inom sjukvården. I bloggen www.vardfokusbloggen.se berättar författaren om när hon var på det största sjukhuset i Gambia. Där skriver hon att man inte får kalla de HIV-smittade för HIV patienter då de ofta blir helt utfrysta från sina familjer, detta visar på mycket okunskap och att dem inte är medvetna om hur smittandet sker. Hon skriver även om sjukvårdspersonal från Sverige som fått frågor från de som jobbar där ifall det finns något speciellt medel man kan tvätta rummen med efter att en HIV-smittad åkt hem och ifall man kan ha matlådor i samma kylskåp som de som är friska. Detta visar också på enorm okunskap även bland de utbildade.

Presidenten i landet är med i ett behandlingsprogram för bland annat HIV/Aids drabbade, där man försöker bota sjukdomen med örtmediciner, tanken är god och det visar på att de vill förändra, men frågan är hur bra det egentligen fungerar. Men eftersom att de vill bota de smittade, borde vi från rikare och merutbildade platser verkligen bidra till en förbättrad kunskap. En lösning vi ser vore möjlig på lång sikt är att utbilda. Framförallt kvinnor, eftersom att de för det vidare till yngre generationer, männen ska självklart också utbildas, men det är inte lika effektivt. Sen tycker vi även att det ska bli obligatoriskt i skolor med sexualkunskap, framförallt innan man blir sexuellt aktiv, då det är viktigt att lära sig vikten av att skydda sig innan det är försent…

 

Källor:

Gambiagrupperna ”hiv/aids” http://www.gambiagrupperna.org/hivaids (12/9-14)

 

Categories: Gambia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsan i Kambodja

Kambodja

När vi har försökt ta reda på Kambodjas hälsostatus i samhället och den eventuella förbättringen av den så har vi börjat med att undersöka statistik från 2005 och sedan jämfört med statistik från 2010, respektive 2011.(det senaste som gick att få tag i som verkade trovärdigt) Vi tittade på tre olika faktorer som vi ansåg kan beskriva hälsostatusen i Kambodja. De faktorer vi har valt att titta på är följande;

  • Spädbarnsdödlighet, antal per 1000 födda
  • Antal män respektive kvinnor som använder kondom vid högrisksamlag, räknat i procent
  • Hiv smittade, räknat i procent

Vi ska börja med att titta på siffrorna från år 2005. Spädbarnsdödligheten var då 56 stycken av 1000 födda. 0,8 procent av befolkningen var hiv smittade. Antalet män som använde kondom vid högrisksamlag var 84,4 %. Tyvärr hittade vi ingen statistik på hur många kvinnor som använde kondom vid högrisksamlag år 2005.

Om man sedan tittar på de senare sifforna, tagna från år 2010 respektive 2011 så kan man se en förändring. Spädbarnsdödligheten har minskat till 36 stycken av 1000 födda. Procentuellt var 0,6 av befolkningen HIV smittade. Antalet män som använde kondom vid högrisksamlag var 89,8 %. Antalet kvinnor som använde kondom vid högrisksamlag var 57,4%.

Med hjälp av statistiken från www.globalis.se kan man dra slutsatsen att landet har gjort en positiv utveckling då statistiken har blivit bättre. Tyvärr så kan man se att vi inte kunde hitta någon statistik på hur många kvinnor som använde kondom vid högrisksamlag år 2005. Detta gör att det är omöjligt för oss att dra någon slutsats kring om det har blivit bättre eller sämre. Det som ändå gör att vi väljer att ha med hur många kvinnor som år 2010 använde kondom vid högrisksamlag är för att vi ville se om det är någon skillnad mellan män och kvinnor. Vi kan genom att studera statistiken från 2010 se att det är betydligt fler män än kvinnor som använder kondom vid högrisksamlag. Detta kan vara ett tecken på att män generellt har det bättre än vad kvinnor har det i landet. Tros att vi med hjälp av denna statistik kan dra slutsatsen att hälsostatusen i landet har gjort en positiv utveckling, så får vi inte glömma att hälsostatusen fortfarande är långt ifrån så bra som den är i Sverige. För att om vi tittar på www.globalis.se och undersöker siffror från 2010 i Sverige så får vi följande resultat;

  • Spädbarnsdödligheten var 2 per 1000 födda
  • Hivsmittade 0,2 %

Tyvärr hittade vi inga uppgifter på hur många män respektive kvinnor som använde kondom vid högrisksamlag, men genom att studera siffrorna ovan så kan vi ändå konstatera att hälsostatusen i Kambodja är betydligt sämre än hälsostatusen i Sverige. En av anledningarna till att siffrorna fortfarande ser relativt låga ut är på grund av landets fattigdomsproblem.  På http://www.landguiden.se så kan man se att en fjärdedel av Kambodjas invånare lever under den nationella fattigdomsgränsen. Vilket gör att man inte har råd med sjukvård som i sin tur leder till att många spädbarn dör på grund av att man inte kan föda på sjukhus. Man har inte råd med preventivmedel som kondomer. HIV förekommer även om det har bromsats in, men många lever i dåliga förhållanden vilket leder till sjukdomar och ohälsa.

Av: Emelie och Frida, Sa12

Categories: Kambodja | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsan i Somalia

Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda i Somalia är 147st. Det gör Somalia till det 4:e mest drabbade landet i världen. Jämfört med Sverige som är det 4:e minst drabbade landet i världen och har en barndödlighet på 3st per 1000 levande födda.
Från 1990 till 2012 har barndödligheten minskats från 177 till 147. En faktor till varför det gick ner kan ha med bistånd att göra. Bistånd är pengar, donationer och lån. 2007 när barndödligheten gick nedåt fick Somalia ett kraftigt tillskjut av bistånd, vilket gjorde att landet fick bättre ekonomi och därmed fick människorna det bättre ställt.

Somalia hade år 2011 minst tillgång till rent vatten i hela världen (32%). Detta är en extremt liten siffra och garanterat en faktor till varför barndödligheten är hög. Barndödligheten p.g.a. diarrésjukdomar har varit väldigt stor. Men den har minskat med hjälp av renare vatten och ökad kunskap om vätskeersättning.

För att vi ska kunna lösa vattenproblemet så kommer det att behövas pengar, kunskap och utrustning. Det är inte bara viktigt att alla människor får tillgång till vatten, det är minst lika viktigt att de lär sig underhålla pumparna och annan utrustning. Människor får också själva tala om vad de behöver och sedan vara med och utforma arbetet. UNICEF har utbildat hälsoinformatörer som reser runt och informerar om hur man renar vatten, botar diarré och på andra sätt håller sig frisk.

Vi måste hjälpa till att bygga brunnar, pumpar och toaletter samt att utveckla billiga metoder för att samla regnvatten och rena det. Om de inte har utrustningen så behöver vi tillgodase med utrustning så som rörkryss och muttrar till pumpar och enorma vattencisterner för reningsverk. vi ska se till att allt fungerar, så att vattnet når ända fram till barnen.

Det råder informationsbrist i landet. Väldigt få går i skolan och det är där man lär sig om preventivmedel. Använder man sig inte av preventivmedel överförs könssjukdomar och man får många barn. Familjer som redan har det dåligt ställt får en till mun att mata. Antal födda barn per kvinna i Somalia är 6st, vilket är den näst högsta siffran i världen. Bara var tionde barn går i grundskolan 2010. Det råder brist på utbildade lärare och i många skolor saknas läroböcker. Vi ser en trend där utbildningen har drabbats hårt av ekonomiska skäl. Vi tror att utbildning är lösningen till dem flesta problem. Om vi hjälper dem via bidrag kan man bygga nya skolor. Skickar vi även ner människor som ger dem en inblick av problemet. Vi kan lära dem allt om hälsa och preventivmedel. Vi kan dela ut preventivmedel, så som kondomer, för att förhindra spridning av könssjukdomar. Det skulle kunna minska barndödligheten drastiskt, då man inte får lika många barn, för att föräldrarna kan ta bättre hand om de barn de har.

Kunskap är nyckeln till en lovande framtid.

indien-hq05-0491-ami-vitale_9c2431deb9b7f83b-c420x280

Så här ser en nyinstallerad vattenpump ut i Indien.

UNICEF/Ami Vitale (u.å) hämtad från http://unicef.se/fakta/vatten-och-sanitet (2014-09-19)

Unicef (2013) ”vatten och sanitet”. Hämtad från http://unicef.se/fakta/vatten-och-sanitet (2014-09-19)

Landguiden (2011 ) ”utbildning”. Hämtad från  https://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Somalia/Utbildning (2014-09-19)

Globalis (2014) ”somalia”. Hämtad från http://www.globalis.se/Laender/Somalia/(show)/indicators (2014-09-19)

Globalis (2014) ”Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.”  Hämtad från http://www.globalis.se/Laender/Somalia/(show)/indicators/(indicator)/121 (2014-09-19)

Categories: Somalia | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsa i Etiopien

Barnadödlighet

I Etiopien 2012 var statistiken på barnadödlighet 68 av 1000 barn under 5 år. Det är lättare att förstå hur mycket det är om man jämför med ett land som Sverige, där det är 3/1000 som dör.

I Etiopien är det extrem fattigdom, 30 % av befolkningen lever på under 1 dollar om dagen. Det gör att folk inte har mat för dagen och en stor del av folket är undernärda, exaktare 37 %.

Ett av problemen är att nästan bara 50 procent av landets befolkning har tillgång till rent vatten. Eftersom barn under 5 år är extra sårbara så är det väldigt viktigt med rent vatten och sanitet. Bristen på rent vatten och bra hygien leder till många dödsfall.

Nästan en miljon människor dör på grund av Malaria varje år och de mest utsatta är afrikanska barn som är under 5 år. Eftersom klimatförändringarna ökar leder detta till att temperaturen, luftfuktigheten och nederbörden förlänger malariamyggans levnadstid. Detta gör även att FN:s miljöprogram (UNEP) tror att sjukdomen kommer spridas ännu mer under de kommande åren. Det är bara 9,5 % barn som behandlats med anti-malaria medicin. Det är 11 509 stycken som drabbas per 100 000 invånare. I Etiopien är smittsamma sjukdomar ett stort hälsoproblem och exempel på dessa är aids, malaria och tuberkolos.
Men många barn dör även av ”enklare” sjukdomar som i Sverige inte anses vara så allvarliga, så som t.ex. diarré och lunginflammation. Som lätt skulle kunna förebyggas med hjälp av kunskap och vaccination.

Det har blivit mycket bättre på grund av bistånd från västliga länder som används till bl.a. vaccin, resurser m.m. Torka, krig och inre konflikter har gjort att utvecklingen inte går så fort och leder till en försvårat ekonomisk växt. Fast en del har blivit sämre så har det skett en utveckling t.ex. på minskat barnadödlighet från 1990 då siffran var 204 av 1000 barn inte överlevt. År 2012 var det 68 av 1000 barn som inte överlevt. Barnadödligheten har minskat med två tredjedelar sedan 1990 och på 10 år så har den halverats.

Hälsoministern i Etiopien har strävat efter att förbättra hälsoläget i Etiopien och har han lyckats väldigt bra. Hälsoministern har haft väldigt bra inflytande på landet. En andledning är UNICEFs hjälp genom en effektiv handlingsplan och 38 000 sjukvårdare som anställts av regeringen och hjälpt till på landsbygden. 80 % av Etiopiens befolkning bor på landsbygden och därför har det kommit till stor nytta.

Globalis (2012) ”Etiopien” hämtat från http://globalis.se/Laender/Etiopien/(show)/indicators (2014-09-19)
Gert Holmertz Landguiden (2011) ”Sociala förhållanden” hämtat från http://www.landguiden.se/Lander/Afrika/Etiopien/Sociala-Forhallanden (2014-09-19)
UNICEF (2014) ”Barndödlighet” hämtat från http://blog.unicef.se/category/barnadodlighet-2/ (2014-09-19)Skärmklippjjj

Bilder hämtade från: http://globalis.se/Laender/Etiopien/(show)/indicators/(indicator)/121
http://blog.unicef.se/2014/02/10/statistik-som-raddar-liv/

Categories: Etiopien | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsa i Uganda

Barnadödlighet

Statistiken från år 1950 säger att många spädbarn och barn dör. Ungefär hälften av alla födda barn dog innan de fyllt 10 år. Man får ungefär 7 barn per kvinna. Det är oerhört få som bli över 80 år så livslängden bland överlevande var heller inte så lång. Detta förändras senare och runt 1990 så började medellivslängden öka.

2014 är spädbarnsdödligheten fortfarande förekommande men den har minskat betydligt. 58/1000 spädbarn dör år 2011. Kvinnorna får fortfarande många barn, ungefär 6 barn per kvinna. Idag blir man äldre än förr. Många blir upp till 90 år gamla till skillnad från år 1960 då medellivslängden bara låg på 80 år för både män och kvinnor.

I framtiden, runt år 2060 kommer barnadödligheten ha minskat ytterligare samt medellivslängden kommer att ha ökat till 95-100 år. Detta gäller även kvinnorna som förr inte levde lika länge som männen. Nästan alla barn överlever och får ett långt och friskt liv. Historiskt sett så dog nästan hälften av alla födda barn innan de blev 15 år. Barnadödligheten har de senaste 20 åren alltså halverats och utvecklingen fortsätter i detta spår.

En av anledningarna att fler barn överlever nu kan vara den ökade vattentillgången i landet. År 1990 hade bara 42 % av alla hushåll tillgång till rent vatten. För två år sedan, alltså år 2012, hade vattentillgången ökat till 75 %. Under dessa år har spädbarnsdödligheten sjunkit från 99/1000 till 58/1000 vilket vi tror har att göra med den ökade vattentillgången.

Den extrema fattigdomen har även den sjunkit från 70 % (1992) till 38 % (2009). Detta kan också vara en bidragande faktor till att fler barn överlever. Eftersom att bättre hushållsförutsättningar kan ge barnen en friskare uppväxt vilket i sin tur ger ökande förutsättningar att överleva.

Vi tror att barnadödligheten kommer minska ännu mer i framtiden eftersom att den redan sjunkit så mycket de senaste 60 åren. Enligt globalis har förlossningar med kvalificerade sjuksköterskor i Uganda ökat från 38 % (1995) till 57 % (2011). Vi tror att sjukvården kommer fortsätta utvecklas och bli bättre.

uganda-uni87625_74820a0b98346ad7-c450x260

Källor:
Globalis (1950 – 2014) ”Uganda”. Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Uganda (2014-09-19)
Extrem fattigdom (1992-2009) Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Uganda/(show)/indicators/(indicator)/478 (2014-09-19)
Rent vatten i Uganda. Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Uganda/(show)/indicators/(indicator)/505 (2014-09-19)
Spädbarnsdödlighet (1990-2011) Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Uganda/(show)/indicators/(indicator)/120 (2014-09-19)
Barnadödlighet (1990-2012) Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Uganda/(show)/indicators/(indicator)/121 (2014-09-19)
Barn per kvinna och antal döda barn mellan 0-5 år http://www.gapminder.org/world/#$majorMode=chart$is;shi=t;ly=2003;lb=f;il=t;fs=11;al=30;stl=t;st=t;nsl=t;se=t$wst;tts=C$ts;sp=5.59290322580644;ti=2012$zpv;v=0$inc_x;mmid=XCOORDS;iid=phAwcNAVuyj0TAlJeCEzcGQ;by=ind$inc_y;mmid=YCOORDS;iid=0ArfEDsV3bBwCcGhBd2NOQVZ1eWowNVpSNjl1c3lRSWc;by=ind$inc_s;uniValue=8.21;iid=phAwcNAVuyj0XOoBL_n5tAQ;by=ind$inc_c;uniValue=255;gid=CATID0;by=grp$map_x;scale=lin;dataMin=0.836;dataMax=9.2$map_y;scale=log;dataMin=2.2;dataMax=756$map_s;sma=49;smi=2.65$cd;bd=0$inds=i217_t001800,,,,;i235_t001800,,,, (2014-09-19)
Bildkälla: http://d3a93h6hjnkwzi.cloudfront.net/assets/c450x260/2c2a2a8da138bc441ef3a0e747de27ed910c7c21/1305.jpg

Lizette & Mathilda

Categories: Uganda | Etiketter: | Lämna en kommentar

Hälsa i Haiti

Hälsan i Haiti har i alla kategorier en väldigt låg nivå. Barnadödligheten är väldigt stor men har ändå minskat kraftigt sedan 1990. 1990 omkom 140 av 1000 barn 0-5 år, år 2012 var denna siffra nere på 74 per 1000 barn. Detta en är en minskning med 44 %. Landet har fått tillgong till en större mängd läkemedel. Idag har 65 % av hushållen vatten jämfört med 36,5 % 1995. De flesta sjukdomar har minskat kraftigt, den extrema fattigdomen har minskat från över 50 % till att den idag ligger på 24 %. Hälsan i Haiti är starkt kopplad till ekonomin då 1 % av Haitis invånare står för nästan 50 % av landets tillgångar. Klyftorna blir då väldigt stora i landet. Kvinnorna i landet har under åren fått allt mer hjälp med undersökningar och användning av preventivmedel vilket har lett till att färre barn föds. Detta leder till att de barn som föds klarar sig bättre och mödrarna kan ta hand om dem på ett bättre sätt. Antalet människor som dött i Aids under senare år minskat på grund av det allt större användandet av preventivmedel. Antalet ligger dock fortfarande på en hög nivå och 2012 omkom över 6000 människor.

Befolkningspyramiden i Haiti har varit stabil och visar på ett jämn ökande befolkningsmängd. Det man kan se är att yngre människor påverkades allvarligare av jorbävningen.

Det man tydligt kan se på diagrammet är att det är väldigt avvikande år 2010. Anledningen till detta är att en väldigt kraftig jordbävning inträffade då. Det finns en väldigt oklar bild av hur många som omkom. Det finns uppgifter allt mellan 27 000 upp till 330 000 omkomna. Röda korset har meddelat att 217 300 omkom. I samband med jordbävningen förstördes 80-90 % av bebyggelserna i de mest drabbade områdena. Genom diagrammet kan vi utläsa att barn är de som drabbas mest av jordbävningen.

Kolera är ett stort problem i Haiti, nivån börjar nu går ner succesivt. Under 2010 dog över 3 Haitier om dagen av kolera. Över 8000 Haiti hade år 2012 avlidit av kolera. Över 650 000 har insjuknat i sjukdomen. Eftersom det finns stora problem med rent vatten har koleran spridits mycket då kolera sprids med vatten. Detta har delvis tillkommit som en direkt följd av jordbävningen när tillgången på rent vatten sjönk drastiskt i landet. Sjukdomen har spridit då Nepalesiska fredsstyrkor hade med sig den 2010. FN har tvingats ta ett stort ansvar i kileraspridningen i Haiti. Insatser har lett till att det idag endast är 30 personer som omkommer per så. Koleran var alltså ett problem under en kort period men tack var hjälporganisationer har koleran nästan utrotats i landet. Av hjälporganisationer fick de 70 miljoner dollar som skulle förbättre hälsovården och förbättre tillgångarna till rent vatten.

diagram barndödlighet

Källförteckning

Globalis (2013) ”Antal barn som dör före fem års ålder per 1000 levande födda.” Hämtat från http://www.globalis.se/Laender/Haiti/(show)/indicators/(indicator)/121 (2014-09-12)

Furuvik, Agneta (2013) ”FN stäms för koleraepedemi på Haiti” Hämtat från  http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5669938 (2014-09-19)

Stavås Meier, Pia (2013) ”Haiti tre år efter jordbävningen” Hämtat från http://blog.redcross.se/2013/01/14/haiti-tre-ar-efter-jordbavningen/ (2014-09-19)

Categories: Haiti | Etiketter: | Lämna en kommentar

Skapa en gratis webbplats eller blogg på WordPress.com.